Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ năm, 05/05/2022 08:15
Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818 - 5/5/2022): Lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân

Các Mác (Karl Marx) sinh ngày 5-5-1818 tại Vương quốc Phổ (nước Đức ngày nay). Trong 65 năm cuộc đời, với khát vọng cống hiến cho nhân loại, Các Mác đã trở thành nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

 

Kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Ảnh: Quang Thái

1. Các Mác đã trải qua rất nhiều gian nan, thử thách trên hành trình đi tìm chân lý và khẳng định những giá trị khoa học vĩ đại. Đặc biệt, Các Mác có một tình bạn, tình đồng chí vĩ đại với Ph.Ăngghen (Friedrich Engels)...

Năm 17 tuổi, trong luận văn tốt nghiệp trung học với tựa đề "Suy nghĩ của một thanh niên khi chọn nghề", Các Mác đã viết: "Lịch sử gọi những con người tự làm cho mình trở nên cao quý bằng việc cống hiến cho sự nghiệp chung, là những con người vĩ đại; kinh nghiệm ca ngợi con người đem lại hạnh phúc cho hầu hết mọi người, là con người hạnh phúc nhất".

Trọn đời cống hiến vì lý tưởng giải phóng giai cấp, giải phóng loài người, Các Mác đã để lại cho nhân loại những di sản tư tưởng có giá trị trường tồn. Trong đó, có ba thành tựu như đánh giá của Ph.Ăngghen là ba phát minh vĩ đại. Thứ nhất là tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người. Thứ hai là tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện đại và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra - quy luật giá trị thặng dư. Thứ ba là tìm ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản.

Triết học duy vật biện chứng của Mác đã đập tan mọi thứ triết học duy tâm, siêu hình, coi thế giới là do thần linh sáng tạo ra, vĩnh viễn không thay đổi... Vận dụng triết học duy vật biện chứng vào việc xem xét xã hội, Các Mác đã sáng lập ra chủ nghĩa duy vật lịch sử, vạch ra quy luật phát triển của xã hội loài người. Bằng cách vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử vào việc nghiên cứu nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, học thuyết kinh tế của Các Mác đã chỉ ra những quy luật kinh tế của xã hội tư bản chủ nghĩa, quá trình phát sinh, phát triển và diệt vong của nó.

Với hai phát kiến khoa học vĩ đại là chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư, Các Mác đã đặt nền móng cho chủ nghĩa xã hội khoa học, học thuyết về sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng loài người khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột và tha hóa...

Các Mác và Ăngghen thường nói học thuyết của hai ông không phải là giáo điều mà là kim chỉ nam cho hành động. Lênin, người kế thừa sự nghiệp của Mác và Ăngghen, dựa trên các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, đã phát triển chủ nghĩa Mác trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, thời đại cách mạng vô sản, và do đó gọi là chủ nghĩa Mác - Lênin.

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công và sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới là những thành quả rực rỡ của chủ nghĩa Mác - Lênin.

2. Cách đây gần một thế kỷ, lúc dân tộc Việt Nam phải sống trong ngục tù của chế độ thực dân, phong kiến, cha ông ta đã nhiều lần nổi lên đấu tranh giành độc lập, nhưng các cuộc đấu tranh ấy đều thất bại và bị dìm trong biển máu. Đi tìm con đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cách mạng Việt Nam đầu tiên nhìn thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin soi tỏ con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.

Chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930, tạo ra một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Luôn kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; thắng lợi vẻ vang trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cũng với tinh thần đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử; khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín đất nước trên tầm cao mới.

Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ta tiếp tục khẳng định, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bài viết có tựa đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định: “Tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi và thực hiện. Nó sẽ còn tiếp tục phát triển và có sức sống trong thực tiễn cách mạng cũng như trong thực tiễn phát triển của khoa học”.  

Kỷ niệm Ngày sinh Các Mác chính là dịp để chúng ta cùng nhận thức rõ hơn tinh thần này và đặc biệt thực hiện theo định hướng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ trong bài viết nêu trên. Đó là không ngừng tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống.

(Theo Hiền Lương/hanoimoi.com.vn)

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1031075/ky-niem-204-nam-ngay-sinh-cac-mac-%C2%A0551818---552022-lanh-tu-kiet-xuat%C2%A0cua-giai-cap-cong-nhan.

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)