Index was outside the bounds of the array. Hà Nội hỗ trợ 91 tỷ đồng giúp miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại mưa lũ