Index was outside the bounds of the array. Phải thể hiện được tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức
Thứ năm, 17/08/2023 07:43
Phải thể hiện được tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Phát biểu kết luận Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, sáng 16/8, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để nhìn nhận, đánh giá, khẳng định những việc làm tốt, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời, trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng các cơ quan, địa phương, đơn vị.  

 

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận Hội nghị

 

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trong thời gian qua, Thành phố đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Thành phố đều đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ. 
 
Thành ủy đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát cơ sở; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và công tác kiểm tra giám sát giữa Thành ủy - HĐND - UBND ngày càng phát huy hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị Thành phố đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lựa chọn trúng, đúng các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung đi sâu vào thực hiện những việc mới, việc khó, những nhiệm vụ còn tồn tại, yếu kém nhằm phát huy và khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố; rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối, nhất là bên trong các đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 
 
Đáng chú ý, công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng, là một trong các khâu đột phá, đúng với vị trí, vai trò là “then chốt của then chốt”. Thành ủy đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương, quy định của Đảng về công tác tổ chức xây dựng đảng thông qua việc chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, ban hành nhiều Nghị quyết, Quy định, Đề án rất quan trọng với nhiều điểm mới.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong Chỉ thị lần này, Thành phố cũng đã gợi ý về nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, làm cơ sở để các cấp, các ngành, các địa phương chủ động rà soát, đối chiếu, kịp thời kiểm điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế từ sớm, từ xa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc. 
 
Quang cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, sáng 16/8
 
Để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực Chỉ thị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị cần đặc biệt chú ý một số vấn đề, cụ thể:
 
Thứ nhất, cần tiếp tục nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của Chỉ thị; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm của toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn thành phố, xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, coi đây là cơ sở quan trọng để các cấp, ngành tổ chức thực hiện. Đồng thời, tiếp tục triển khai tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai ở địa phương, đơn vị cho các đồng chí cán bộ, đảng viên chưa được dự Hội nghị này.
 
Thứ hai, về tổ chức thực hiện, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính quyết định việc đưa các nội dung của Chỉ thị và nhiệm vụ giải pháp trong Kế hoạch thực sự đi vào cuộc sống đạt hiệu quả, chất lượng; là thước đo năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; cần được các cấp, ngành xác định rõ vị trí, tầm quan trọng, phát huy dân chủ, bàn bạc kỹ lưỡng, đầu tư “trí, lực” và quyết tâm chính trị tương xứng, thể hiện quyết tâm chính trị tương xứng, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
 
Thứ ba, các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức có năng lực, phẩm chất tốt, gương mẫu, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời tiếp tục rà soát, nghiên cứu điều chỉnh, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động do thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 
 
Thứ tư, đặc biệt chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Các cấp ủy và từng đồng chí đảng viên phải gương mẫu, đi đầu, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững và tăng cường kỳ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. 
 
Thứ năm, ngay sau Hội nghị này, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được giao phụ trách các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các đồng chí Lãnh đạo UBND Thành phố phụ trách lĩnh vực, sở, ngành, đơn vị thuộc Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác hướng dẫn, gắn với thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong việc thực hiện Chỉ thị. Các ban Đảng, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành uỷ tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp để triển khai thực hiện Chỉ thị một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, thống nhất cao ý chí và hành động để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng và mong muốn “Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Thành phố đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi càng phải đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, góp phần thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra. Đảng bộ Thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại””.

 

(Theo Vương Vân/hanoi.gov.vn)

https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2858972/phai-the-hien-uoc-tinh-than-dam-nghi-dam-lam-dam-ot-pha-dam-chiu-trach-nhiem-vi-loi-ich-chung.html;jsessionid=oCi7ca8OcZnOqltr7nJoa2LF.app2

 

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)