Index was outside the bounds of the array. 22 ngày không có ca mắc Covid-19 mới, Hà Nội tiếp tục phòng dịch theo "thông điệp 5K"